Probele stabilite pentru concurs se vor desfășura la sediul Poliției Locale Piatra Neamț astfel:

 • Proba de cunoștințe operare PC – eliminatorie – pe data de 21.08.2017, ora 10:00
 • Proba scrisă – pe data de 22.08.2017, ora 10:00;
 • Interviul       –  pe data de 24. 08.2017, ora 10:00.

 

Dosarele de înscriere  se depun la sediul instituției, până pe data de  08.08.2017 (inclusiv), ora 16:30.

 

Condițiile de participare la concurs

Condiții generale:

Candidatii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată.

 

Condiții specifice de concurs:

Consilier, clasa I, grad profesional principal Compartimentul Contabilitate, Achiziții publice și Logistică

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul stiințelor economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției publice – minim 5 ani;
 • cunoștințe operare PC – nivel mediu;
 • să fie apt din punct de vedere medical și psihic pentru exercitarea funcției.

 

Bibliografia stabilită pentru concursul de recrutare:

 1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici (republicată) (actualizată);
 2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici (republicată);
 3. Legea nr. 155/2010, Legea Poliției Locale (republicată) (actualizată) – capitolul VIII;
 4. G. nr.1332/2010, privind Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale – capitolul VIII;
 5. Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice (actualizată);
 6. Hotărârea nr. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din <LLNK 12016 98 10 201   0 17>Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (actualizată);
 7. Ordinul nr. 517 / 2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug (actualizată);
 8. Ordinul nr. 1.792 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale (actualizată);
 9. Legea 101 / 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 10. Legea nr. 82/1991 a contabilității (republicată) (actualizată);
 11. Ordinul nr. 1.917 / 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia (republicată) (actualizată);
 12. Ordonanţa nr. 119 / 1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv(republicată) (actualizată).