INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONALDE CĂTRE POLIȚIA LOCALĂ A  MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ

 

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
DE CĂTRE POLIȚIA LOCALĂ A  MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ

 

POLIȚIA LOCALĂ  Piatra Neamţ cu sediul în strada Aleea Viforului, nr.14, bl.D1, parter – mun. Piatra Neamţ, jud. Neamţ, operator date cu caracter personal (cod 20192), colectează  şi  procesează  date  cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
►GDPR (Global Data Protection Regulation) este un Regulament European care reglementeaza prelucrările de date cu caracter personal, instituie libera circulație a acestor date și protejează drepturile și libertătile persoanelor fizice.

 1. În înțelesul GDPR:
  Datele cu caracter personal = orice informație referitoare la o persoană identificata sau identificabilă (nume, prenume, adresă, CNP, serie și număr CI/BI, e-mail, telefon, venit, date biometrice, imagine, adresa IP,cont bancar, date medicale etc.).
  2. Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul instituţei impune respectarea următoarelor principii: 
  • Egalitate, echitate și transparență
  Datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
  • Limitare la scop

Datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime: resurse umane, gestiune economico-financiară şi administrativă, gestiunea datelor privind bunurilor impozabile în vederea stabilirii sumelor datorate la bugetul local (taxelor şi impozitelor locale), statistic, evidenţa populaţiei şi stare civilă, constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, prevenirea şi combaterea infractionalităţii stradale, asistenţă socială, reprezentare în justiţie, registratură, soluţionare petiţii,  declaraţii de avere şi de interese ş.a.
• Reducerea la minimum a datelor
Datele sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
• Exactitate
Datele sunt exacte și în cazul în care este necesar, sunt actualizate limitări legate de stocare, datele nu trebuie păstrate mai mult decât e necesar.
• Securitate și confidențialitate
Datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată.
3. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în instituţie
Temeiul legal vizează una din cele șase variante de temei menționate de GDPR  și anume:
– Executarea unei sarcini care rezultă din exercitarea autorității publice;
– Executarea unui contract;
– Consimțământul;
– Executarea unei obligaţii legale ce îi revine operatorului;
– Prelucrarea este necesară pentru protejarea unor interese vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
– Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator.
In acest sens prelucrarea datelor cu caracter personal se face numai după identificarea corectă a temeiului legal și numai cu respectarea principiilor mai sus menționate.

 1. 4. Principalele date / categorii de date cu caracter personal prelucrate

In funcție de scopurile asociate prelucrării, Poliţia Locala Piatra Neamţ prelucrează următoarele date cu caracter personal:
– Nume şi prenume;
– Detalii de contact (telefon, adresă de email, adresă de domiciliu/reședință);
– Datele de stare civilă, date din actul de identitate – BI, CI, Pașaport, după caz;
– Pentru persoanele sub 18 ani există  posibilitatea accesării datelor tutorelui legal sau părinților;
– Date despre posesorii autovehiculelor înmatriculate în România;
– Informații despre permisele de conducere și posesorii acestora;
– Informații despre persoanele urmărite;
– Date despre contravenienți și infractori incluși în bazele de date ale instituțiilor de ordine și siguranță publică;
– Date medicale;

– Situație militară;
–  Date de geolocalizare (GPS) persoane și autovehiculele de interes operativ;
– Date referitoare la persoanele care formulează reclamații telefonice;
– Voce (call center);
– Alte date cu caracter personal necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu cât și rezolvării cererilor și reclamațiilor cetățenilor care apelează la instituția noastră.

– Unele date personale speciale (de ex. biometrice) pentru identificarea unică a unei persoane și datele cu caracter personal referitoare la fapte penale sau contravenții.

 

 1. Perioadă de  păstrare a datelor cu caracter personal
  Datele cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru scopurile menţionate mai sus. Politia Locala a Municipiului Piatra Neamţ promovează măsuri privind asigurarea confidenţialităţii, integrităţii, disponibilităţii şi monitorizării proceselor operative.
 2. Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal:

– Poliţia Locală poate transmite date personale în principal către următoarele categorii de entități:
– Autorități publice centrale/locale;                                                                                                                   – Servicii sociale și de sănătate (CNPP, CNAS, AJOFM);
– Societăți de asigurare, unități service, societăți de leasing, societăți bancare sau alte instituții de finanțare, furnizori de bunuri și/sau servicii;
-Unități de poliție, parchetele și judecătorii care acercetează anumite fapte penale și civile.

 

Transferurile de date către entitățile din afara României sau Uniunii Europene- nu este cazul.

 

 1. Drepturile  persoanelor ale căror date personale sunt prelucrate
  • Dreptul la informare;
 • Dreptul la acces;
 • Dreptul la rectificare;
 • Dreptul la ștergerea datelor
 • Dreptul la restricționarea prelucrării
 • Dreptul la opoziție
 • Dreptul de a nu fi supusă unei decizii automate cu efect semnificativ
 • Dreptul la portabilitatea datelor
  • Dreptul de a-și retrage consimțământul acordat în orice moment și în mod gratuit.

Pentru exercitarea acestor drepturi precum şi pentru adresarea oricărei petiţii privitoare la protecţia datelor personale, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de mail:   [email protected].
Cererea se poate depune la sediu instituţiei sau poate fi trimisă prin posta, la adresa: POLITIA LOCALĂ  Piatra Neamţ, Str. Aleea VIforului, nr.14, bl.D1, parter-  mun.Piatra Neamţ jud. Neamţ.
De asemenea, aveti dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: http://www.dataprotection.ro/.

 

 

MONITORIZAREA PRIN DISPOZITIVE TIP GPS

 

LEGEA nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) din 27 aprilie 2016 reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul sistemelor  de monitorizare prin mijloace de comunicaţii electronice şi/sau prin mijloace de supraveghere video la locul de muncă.

În cadrul Poliţiei Locale Piatra Neamţ monitorizarea prin dispozite tip GPS se realizează, in prezent, prin 6 dispozite GPS auto şi 10 dispozitive de monitorizare GPS persoane pentru poliţiştii patrula pedestră, în conformitate cu  art. 64 pct.8 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare – aprobat prin HCL 157/30.05.2018.

Autovehiculele Politiei Locale a municipiului Piatra Neamt cat si politistii locali aflati in patrulare folosesc dispozitive tip GPS cu pachet de monitorizare , aceste dispozite transmitand doar pozitia din teren la un moment dat , fara avea posibilitatea de a transmitere a sunetelor, imaginilor, ori a altor elemente.Durata de stocare a datelor cu caracter personal este proporţional cu scopul prelucrarii. nefiind mai mare de 30 de zile, fiind precizată şi in relaţia contractuală cu furnizorul nostru de servicii de localizare şi monitorizare GPS .

Prelucrarea datelor se face conform scopului declarat la achiziţionarea acestora , respectiv intervenţia rapidă în caz de necesitate fie a purtătorilor de GPS aflaţi la locul cel mai apropiat de incidentele de ordine publlica, rutiera etc. semnalate, fie a altui echipaj în sprijinul poliţiştilor locali aflaţi în activitate,  pentru protejarea intereselor vitale ale  angajatilor,  pentru interesele legitime ale angajatorului: îndeplinirea atribuţiilor cuprinse in R.O.F, verificarea graficului de patrulare a poliţiştilor locali etc . Experienţa  de până acum a demonstrat importanţa folosirii acestor dispozitive în protejarea vieţii şi integrităţii fizice a poliţiştilor locali trimişi la intervenţii cu grad ridicat de risc.

Prelucrarea de date în acest caz se referă la indentificarea/localizarea echipajelor din teren la un moment dat, dispozitivele de tip GPS neavând mijloace de inregistrare audio sau video.