Poliția Locală Piatra Neamț organizează examen în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (R)(A), cu modificările și completările ulterioare și conform prevederilor H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici (A), pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul Poliției Locale Piatra Neamț.

Examenul se desfășoară la sediul Poliției Locale Piatra Neamț după cum urmează :

  • Proba scrisă: 06.2018, ora 10:00;
  • Interviul : 06.2018, ora 10:00.

 

Condițiile de participare (cumulativ) la examenul de promovare în gradul profesional sunt următoarele:

  • sa aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
  • sa fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
  • sa nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr. 188/ 1999 (R).

 

Dosarul de înscriere la examen conține în mod obligatoriu :

  • Copie de pe carnetul de muncă și/sau adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează și în care se va face mențiunea faptului că funcționarul public nu are sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii;
  • Copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
  • Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008(A).

 

Dosarele de înscriere se depun la BIROU R.U. până la data de 30.05.2018 (inclusiv).