Poliția Locală Piatra Neamț organizează concurs/examen în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (R)(A), cu modificările și completările ulterioare și al H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici (A), pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici de execuție din cadrul Poliției Locale Piatra Neamț.

Examenul se desfășoară la sediul Poliției Locale Piatra Neamț după cum urmează :

 • proba scrisă: 12.12.2017, ora 10:00;
 • interviul : 14.12.2017, ora 10:00.

Condițiile de participare (cumulativ) la examenul de promovare în gradul profesional sunt următoarele:

 • sa aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 • sa fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
 • sa nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr. 188/ 1999 (R).

Dosarul de înscriere la examen conține în mod obligatoriu :

 • Copie de pe carnetul de muncă și/sau adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • Copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
 • Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008(A).

Dosarele de înscriere se depun la BIROU RU până la data de 29.11.2017 (inclusiv).

 

BIBLIOGRAFIE

Examen de promovare în grad profesional –  Biroul Ordine Publică 1 / 2

 

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (republicată) (actualizată);
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici (republicată);
 3. Constituția României (republicată);
 4. Legea nr. 155/2010 Legea Poliției Locale (republicată) (actualizată);
 5. G. nr.1332/2010 privind Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale;
 6. Legea 295 / 2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor (republicată) (actualizată): art. 33 -35;
 7. Legea nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de încalcare a unor norme de conviețuire socială (republicată);
 8. C.L. nr. 7/2010 privind normele de gospodărire, întreținere, curațenie și estetică în municipiul Piatra Neamț (actualizată de HCL 290/2013 și rectificată de HCL 351/2013);
 9. U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, resedința și actele de identitate ale cetățenilor români (republicată) (actualizată);
 10. U.G. nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi (republicată);
 11. Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun (actualizată);
 12. Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice (republicată);
 13. Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive (actualizată);
 14. U.G. nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc (actualizată);
 15. Ordonanța nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravențiilor (actualizată);
 16. Legea nr. 135/2010 – N.C.P.P. (actualizată) art. 257-266, 293: constatarea infracțiunii flagrante, procedura privind înmanarea citației și executarea mandatului de aducere.
 17. Legea nr. 286/2009 privind Noul Cod Penal – art. 193, 198, 214, 215, 224, 228-230, 233, 234, 244, 253, 254, 371, 372, 375.

  

BIBLIOGRAFIE

Examen de promovare în grad profesional –  Comp. Activități Comerciale, Biroul Control

 

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (republicată) (actualizată);
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici (republicată);
 3. Constituția României (republicată);
 4. Legea nr. 155/2010 Legea Poliției Locale (republicată) (actualizată);
 5. G. nr.1332/2010 privind Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale;
 6. G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piață (republicată);
 7. Legea nr. 650/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
 8. G. nr. 333/ 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <LLNK 12000 99130 301   0 33>Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piata
 9. C.L. nr. 7/2010, privind normele de gospodărire, întreținere, curațenie și estetică în municipiul Piatra Neamț (actualizată de HCL 290/2013 și rectificată de HCL 351/2013);
 10. C.L. nr. 382 /2015 pentru actualizarea regulmentului privind eliberarea/vizarea anuală a Acordului pentru deschiderea exercițiului comercial Comerț/Prestări servicii/ Alimentație publică/ Alte activități recreative și distractive, pentru agenții economici care desfășoară activități comerciale pe raza municipiului Piatra Neamț;
 11. Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun (actualizată);
 12. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
 13. G. nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică neincluse în structurile de primire turistice;
 14. Legea nr. 12/ 1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite (republicată);
 15. Ordonanța nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravențiilor (actualizată);
 16. Ordonanța nr. 27 / 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 17. Legea nr. 286/2009 privind Noul Cod Penal – art. 357, 358.

 

BIBLIOGRAFIE

Examen de promovare în grad profesional –  Biroul Siguranță Rutieră

 

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (republicată) (actualizată);
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici (republicată);
 3. Constituția României (republicată);
 4. Legea nr. 155/2010 Legea Poliției Locale (republicată) (actualizată);
 5. Hotărârea nr.1332/2010 privind Regulamentul- cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale;
 6. Legea nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de încalcare a unor norme de conviețuire socială (republicată);
 7. C.L. nr. 7/2010 privind normele de gospodărire, întreținere, curațenie și estetică în municipiul Piatra Neamț (actualizată de HCL 290/2013 și rectificată de HCL 351/2013);
 8. U.G. nr. 97 / 2005, privind evidența, domiciliul, resedința și actele de identitate ale cetățenilor români (republicată) (actualizată);
 9. U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (republicată) (actualizată);
 10. Hotărârea nr. 1.391 / 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a <LLNK 12002 195181 301   0 47>U.G. nr. 195/2002;
 11. Legea nr. 38 /2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (actualizată);
 12. Ordin nr. 356/ 2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.38/2003 privind transportul în regim taxi și în regim de închiriere;
 13. C.L. nr. 243/2014 privind reglementarea expunerii spre vânzare a autovehiculelor, interzicera parcării autovehiculelor cu masă maximă totală autorizată peste 3.5 t pe domeniul public sau privat al municipiului Piatra Neamț și stabilirea unor contravenții;
 14. C.L. nr. 129/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea Autorizației pentru efectuarea transportului cu autovehicule speciale pe raza municipiului Piatra Neamț;
 15. C.L. nr. 58/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul în regim de taxi și de închiriere;
 16. Legea nr. 92/2007 serviciilor de transport public local (actualizată);
 17. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (republicată)
 18. Ordonanța nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor (A);
 19. Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (actualizată);
 20. Legea nr. 286/2009 privind Noul Cod Penal – art.334 – 336, 339.